Bilim Kurgu nedir adı nereden gelir

Bilim kurguXX.yy. başlarında Amerika Bir­leşik Devletleri’nde ortaya çıkan kur­gubilim, romandan çok, uzun hikâye olarak yazılan bir edebiyat türüdür. Kurgubilim adı, 1926 yılında yaratı­lan İngilizce scientifiction’dan gelme­dir. Kurgu ve bilim sözcüklerinden oluşan kurgubilim’de kurgu kavramı hayalinde canlandırma anlamını, bilim kavramı da ansiklopedik bil­gi anlamını içerir. Temel uğraşı ise gelecek zamandır.(önceden haber ver­me).

Bu türün var olabilmesi için bili­min gücünün tam olarak kanıtlanma­sı gerekiyordu; bu, XIX. yy .da maki­neleşmenin ve teknolojinin zaferiyle gerçekleşti. Böylece, bu edebiyat tü­rünün gerçek öncüleri, geçen yüzyı­lın sonunda yaşayan Jules Verne (Olağanüstü Yolculuklar) ve H. G. Wells {Zaman Makinesi, Dünyalar Savaşı) oldular. Ne var ki, o dönemde sadece bilimsel harikadan veya varsayım romanından söz edilmekteydi.

XX. yy .da keşifler (Einstein’ın ba­ğıllık bağıllık kuramı) ve tarihsel olaylar (iki dünya savaşı, atom bombasının par-latılması, sonra da uzaya uyduların ve insanların gönderilmesi), kurgubi-limi gerçek boyutlarına ulaştırdı. Bu tür edebiyat, hem bilimin umutlarını, hem de yaratabileceği dehşeti ifade eder. Kurgubilimin büyük yazarLarı Amerika’lı A. Van Vogt, İ. Asimov ve R. Bradbury’dir.

Konuyu, kötüye karşı çıktığı bazen şiirsel, bazen karanlık, anlaşılmaz bir dünyada, aşırı geliştirilmiş makineler,robotlar ve bilgisayarlar yürütür. *Uçandaireler korkunç dün­ya dışı yaratıkları dünyaya getirir, in­sanlar kozmosu araştırır, vahşî geze­genler keşfeder, gelecekte veya geç­mişte dolaşırlar. Çılgın bilginler hain yaratıklara can verir (1817’de Mary Shelley’ın yarattığı Frankeştayn gibi). İnsanları yok eden bir bombanın pat-latılmasından sonra, canavarlar, «baş-kalaşmışlar» ortaya çıkar. Doğada yeni gizler keşfedilir. İnsanlar zama­nın akışına karşı çıkarak yüzyıllarca geçmişe ya da geleceğe gidip gelirler. Kısası, insanın bilgi, düşünce, duygu ve hayal gücü olanakları sınırlarına kadar zorlanır.

Bütün bu modern peri masalları, resimli romanlara da konu olmuştur ve bunların en tanınmış kahra­manları, Süperman, Flash Gordon, Barbarella’dır. Sinemada, Melies’in Aya Seyahat’inden beri (1902), kur­gubilim, şaheserlerden esinlenmiştir (Alphaville; 2001 Uzay Yolu Macera­sı).

Serüven ve olağandışı zevkin su­suzluğunu gideren kurgubilim, fantastik, poIis romanı veya casusluk romanı gibi başka türleri de içerir.