Logoritma nedir

LogoritmaLogaritma, büyük çarpmaları, çok sayılı bölmeleri basit toplama ve çı­karma işlemlerine indirgeyerek sonu­ca daha kolay varmak için kullanılan bir yoldur. Büyük sayıları çarpmak için bu sayıların sadece logaritmala­rı toplanır. Sonra logaritma cetvelin­de bu sayının hizasındaki sayıya ba­kılır, böylece çarpmanın sonucu kısa yoldan elde edilir. Büyük sayılarla bölme işlemi yapılacaksa bu sefer bö­len sayının logaritması, bölünen sa­yının logaritmasından çıkarılır. Kalan logaritmanın logaritma cetvelinde ye­ri bulunur, karşısındaki sayı bölme­nin sonucunu gösterir.

Logaritma bunlardan başka bir sa­yının karesini, küpünü, kare veya küp kökünü, çeşitli dereceden üslerini ve köklerini bulmakta da işe yarar. Bir sayının karesi bulunmak istenirse o sayının logaritması 2 ile, küpü bulun­mak istenirse 3 ile çarpılır, sonra bu katlı logaritmaların logaritma cet­velindeki karşılığına bakılır. Böylece bir sayının kısa yoldan karesi veya küpü bulunmuş olur. Büyük bir sa­yının kökünü bulmakta da logaritma­nın büyük yararı vardır. Örneğin bir sayının küp kökü alınmak istendiğin­de o sayının logaritma cetvelindeki logaritması bulunur, 3’e bölünür. El­de edilen logaritmanın cetveldeki kar­şılığı aranılan küp köktür.

Logaritmayı İskoçya’lı John Napier (ya da Neper) buldu. Ama sağlığında bir sayının logaritmasını almak için izlenecek yolu açıklamadı. Bunu, ölü­münden sonra oğlu açıkladı. Napier logaritmasına taban olarak 2,718281’i almıştı. Daha sonra H. Briggs taban olarak 10 sayısını almayı düşündü, l’den 1 000’e kadar sayıların on dört ondalıklı logaritmalarını bir cetvel halinde hazırladı (1618). Daha sonra milyona kadar sayıların logaritma cetvelleri yapıldı. Fakat elektronik hesap makineleri yaygınlaştıkça bu logaritma cetvellerinin kullanılışı es­ki önemini kaybetti. Yine de yakla­şık hesaplar için logaritma cetvelle­rine başvurulur.